11/7/08

El tractament dels delinqüents sexuals a França i Bèlgica


Alvarez, Josefina; Nathalie Gourmelon. La prise en charge pénitentiaire des auteurs d'agressions sexuelles: état des lieux et analyse de nouvelles pratiques. Paris: École Nationale d'Administration Pénitentiaire, 2006

Signatura: 343.825 Alv

Aquest estudi, desenvolupat en quatre mesos, té l'objectiu d'identificar i descriure les pràctiques que s'estan portant a terme a França en l'àmbit del tractament penitenciari dels agressors sexuals (tant els que estan en medi obert com en medi tancat). Les autores de la recerca han visitat una quinzena d'institucions penitenciàries franceses, han entrevistat més de quaranta professionals i també han visitat Bèlgica per tal de recollir el testimoni d'experts en la matèria.
En primer lloc es fa l'anàlisi dels següents programes o pràctiques dins la presó: les psicoteràpies individuals, les psicoteràpies de grup, els tractaments mèdics, les teràpies familiars, de psicomotricitat, els nous programes formatius orientats als professionals que intervenen amb aquest col·lectiu i també les noves línies de recerca que s'estan iniciant.
En segon lloc s'estudien els serveis del SPIP (Service pénitentiaires d'insertion et de probation) i els programes de supervisió i seguiment en medi obert que existeixen en relació als delinqüents sexuals, el rol del treballador social, el seguiment mèdic i judicial del reclús en llibertat condicional, els nous mitjans electrònics de seguiment...
I per últim, s'expliquen dues experiències de dos SPIP que han aplicat amb efectivitat nous programes d'intervenció en medi obert: el SPIP d'Angoulême i el SPIP d'Albi.