4/11/08

La funció tutorial


Tutoría: técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial, 2008

Signatura: 371.213.1 Tut

La tutoria està pensada per atendre de manera prioritària la dimensió formativa que han de rebre els nois, una tasca que exigeix que la intervenció dels tutors s'obri a les preocupacions dels alumnes, que contribueixi al seu esforç per conèixer-se millor, que formi competències per al judici crític i el diàleg, que sigui curosa amb les relacions interpersonals entre els iguals i els adults, que impulsi la convivència i la participació de l'alumnat en la vida del centre i, en definitiva, els faci més autònoms i més solidaris. Fer front a la complexitat d'aquestes tasques demana disposar d'eines que donin resposta a cada un dels reptes que planteja l'acció tutorial.

Aquest llibre es dirigeix al professorat d'educació secundària obligatòria que assumeix la funció tutorial d'un grup-classe. S'hi ofereixen recursos, reflexions i propostes didàctiques orientats a facilitar la seva tasca diària amb els adolescents. També s'hi presenten instruments per desenvolupar un Pla d'acció tutorial que impliqui el conjunt del professorat i ajudi a construir una cultura coherent de centre.