20/3/09

Llibre d'articles de dret penal


de TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio; GURDIEL SIERRA, Manuel; CORTÉS BECHIARELLI, Emilio. Estudios Penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón. València: Tirant lo Blanch, 2004
Signatura: 343 Est

Llibre que fa un recull de diferents articles que parlen de la temàtica del dret penal.

Inclou: En la mort del Professor Luis Felipe Ruiz Antón; Com cometre delictes en silenci. Notes per un anàlisi del llenguatge de la responsabilitat; Delicte de conducta reiterada (delicte habitual), habitualitat criminal i reincidència; Exasperació penal i limits constitucionals a la duració de les penes privatives de llibertat; Delicte de defraudació tributària i prescripció de la facultat d'exigir el pagament del deute; Sobre tipicitat i imputació: reflexions bàsiques al voltant de la imputació del dolo i la imprudència; Bé jurídic i delicte urbanístic. Objeccions a una consideració formal; Qüestions generals i aspectes penals de l'assetjament al treball (mobbing); Novetats legislatives en matèria de maltractament domèstic (Llei Orgànica 1/2003, de 29 de setembre): propostes d'interpretació; L'estructura ontològica de l'autoría i la participació i la seva correspondència axiològica; El nou delicte de sustracció parental de menors; El sistema general de regles per a l'aplicació de les penes del Codi penal de 1995 i les últimes reformes; Esclavitut i tràfic d'éssers humans; Pautes i tendències en l'evolució de la dogmàtica penal alemana postwelzeliana; Sobre el delicte de la pornografia infantil; Imputació objectiva, participació en una autoposada en perill i heteroposada en perill consentida; Abast del control constitucional sobre el dolo i els elements normatius; L'ús de la informació privilegiada i bé jurídic; Els límits del dret penal en la prevenció de la violència domèstica; Les conseqüències accessòries com a tercera vía de les sancions penals; Apologia del terrorisme; Sectes destructives i atemptats a la integritat moral; L'inextricable efecte eximent de la por insuperable: problemes legals d'una fonamentació convincent de l'exempció de la pena; Les noves figures especials d'insolvències; Els correus de la cocaïna i el Tribunal Suprem: probresa, estat de necessitat i prevenció general; Sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques; Aspectes penals del consentiment informat; El nou dret penal autoritari; Algunes qüestions sobre autoría, participació, temptativa, perill i imprudència, a propòsit de la responsabilitat penal pel producte; La referència político-criminal en el dret penal contemporani (¿És el dret penal la barrera infranquejable de la política criminal, o s'orienta per ella?); La suposada crisi de la teoria del bé jurídic: la tensió entre iuspositivisme i positivisme; Entre la necessitat de referències externes i la immanència del dret. Especial atenció a la legitimitat de certs béns col·lectius; La deriva i crisis de les idees penals a Espanya; La protecció penal del secret professional i laboral en el dret espanyol; El poder i la legalitat en el dret penal internacional; Danys patrimonials imprudents en el codi penal de 1995; De nou sobre el bé jurídic protegit en el delicte de violació de domicili; Consideracions al voltant de les conseqüències jurídiques del denominat dolo alternatiu; Pertanyença o intervenció? Del delicte de pertanyença a una organització criminal a la figura de la participació a través d'organització en el delicte; Sobreseiment lliure i causes de justificació; Acció i omisió: tres notes a un status quaestionis; Seguretat ciutadana i estat social de dret (a propòsit del codi penal de la seguretat i el pensament funcionalista)