24/3/09

Un perfil dels agressors domèstics

MARTÍNEZ GARCÍA, Marian i PÉREZ RAMÍREZ, Meritxell. Avaluació criminològica i psicològica dels agressors domèstics. CEJFE, 2009

La violència domèstica constitueix un fenomen que preocupa tant la nostra societat com els professionals que hi treballen. Els programes de tractament psicològic són una eina més per prevenir la repetició de la conducta violenta dels agressors domèstics. Intervenir en aquestes persones és imprescindible, ja que una bona part de les víctimes retornen amb el seu agressor i, si no és el cas, l'agressor pot repetir el mateix patró conductual de violència amb una nova parella. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquest estudi és avaluar l'eficàcia del programa de tractament d'agressors domèstics que s'ha dut a terme al Centre Penitenciari Quatre Camins (Barcelona) durant el període 2007-2008. D'altra banda, un segon objectiu d'aquesta investigació és comprovar si les variables criminològiques rellevants a la investigació internacional poden tenir alguna influència o modular l'eficàcia del programa de tractament. Per a la consecució d'aquests objectius s'han avaluat diverses variables psicològiques (distorsions cognitives, impulsivitat, empatia, ira, motivació terapèutica, etc.), les quals conformen els ingredients terapèutics que integren la intervenció psicològica. Tanmateix, s'han recollit tota una sèrie de variables criminològiques dels subjectes que s'han inclòs en les anàlisis estadístiques posteriors. El disseny de la investigació consisteix en una comparació intrasubjectes de les mesures psicològiques abans i després del tractament (comparació pre i posttractament). Aquest estudi constitueix la continuació d'una investigació anterior en l'àmbit del tractament dels agressors domèstics iniciada al Centre Penitenciari Quatre Camins l'any 2006. Les principals conclusions d'aquest estudi són que el programa de tractament amb agressors domèstics rep un suport parcial de les dades empíriques obtingudes i que les variables criminològiques no semblen tenir influència en els resultats positius de la intervenció psicològica.

Criminological and psychological assessment of domestic attackers
The purpose of this study is to assess the efficiency of the treatment programme for domestic attackers. The research involved a subject comparison of psychological variables prior to and following treatment. The main conclusions drawn are that the treatment programme is partially backed by empirical data obtained and that criminological variables do not seem to have a bearing on these results.

1 comentari:

rodrigo ha dit...

Destaco de la publicación ante todo el esfuerzo de realizar un trabajo sistemático, retomando investigaciones anteriores. Para aquellos que realizamos investigación científica en el campo social, sabemos lo complejo que es la labor aquí desarrollada.

Dentro de mi personal apreciación es sumamente interesante el uso de un conjunto de medidas de variables en base a instrumentos actualizados y adecuados al contexto y características de los sujetos de estudio, como es: el "Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y sobre el Uso de la Violencia (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997)" , el Inventari de pensaments distorsionats sobre la violència (Echeburúa i Fernández-Montalbo, 2000) ..ambos instrumentos de gran utiidad y cuyo desarrollo es un esfuerzo de científicos españoles y por último el ndex de resposta interpesonal Davis, 1980; versió espanyola de
Garrido i Beneyto, 1995).
Con ello se realiza una abarcativa evaluación de las variables asociadas al maltrato.
El resultado de ello, es la posibilidad de analizar las distorsiones cognitivs, el manejo de la ira y la apreciación de la legitimidad de la respuesta violenta.
En síntesis, un gran esfuerzo, serio y bien desarrollado que abre espacios a nuevas investigaciones para desarrollar mejores y más específicos programas de tratamiento