1/4/09

Mediació penal i familiar


SAEZ RODRÍGUEZ, Concepción. La Mediación familiar. La mediación penal y penitenciaria. El estatuto del mediador. Un programa para su regulación. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2008
Signatura: 343.843 Med

La mediació com a mètode de resolució de conflictes permet que siguin els propis implicats els qui, sobre la base del diàleg i amb l'assistència d'una tercera persona neutral i imparcial, el mediador, arribin a una solució ajustada a les seves necessitats reals i es responsabilitzin directament del seu compliment; la mediació incorporada al procés judicial fa possible que el contingut dels acords als quals s'arriba es traslladin a la resolució judicial que més tard es dictamina.

En el llibre s'aborden diferents aspectes de la mediació com: una análisi dels seus orígens, estat actual i necessitats de futur de la mediació en l'àmbit familiar, de la mediació en l'àmbit penal i de l'estatut del mediador. És una eina de treball útil i valuosa per a tots aquells que, des de la pràctica judicial o l'activitat jurídica científica, doctrinal o docent, desitgen aproximar-se a la mediació familiar i penal. També proporciona als qui tenen la responsabilitat de legislar, una visió àmplia i precisa de les línies mestres, els principis, les finalitats i els valors que defineixen i expliquen la mediació, una institució ja instal·lada normativament amb alta eficàcia en molts països del nostre entorn.