26/5/09

La mediació familiar


GARCÍA PRESAS, Inmaculada. La mediación familiar. Una alternativa en el proceso judicial de separación y divorcio. Madrid: La Ley, 2009
Signatura: 304 Gar

La mediació familiar permet a les parts arribar a acords que s'han de formalitzar degudament. El seu àmbit d'acció més habitual es relaciona amb els processos de separació i divorci, però també moltes altres menes de conflictes familiars es poden tractar d'aquesta manera: els derivats d'una nul·litat, les ruptures entre persones que formen una unió de fet, les controvèrsies entre germans, les relacions entre adoptats i llur família biològica...

El punt de partida de la normativa espanyola sobre la mediació familiar es troba en diferents recomanacions i directives europees i ha estat objecte de desenvolupament legislatiu, fins ara, en onze comunitats autònomes.

La valoració del que es tracta en aquest llibre resulta molt convenient per a la formació i treball de les persones mediadores a l'Estat espanyol, així com per als qui fan tasques legislatives i per als qui, en general, tinguin interès per aquesta temàtica.