6/5/09

MÁRQUEZ VALLS, Marta i TICÓ GRAU, Josep Ramon. Desenvolupament d'un pla operatiu per a la gestió del medicament en els centres penitenciaris. CEJFE, 2009

Les drogodependències, la infecció pel VIH-VHC i la tuberculosi, entre d’altres patologies, tenen molta incidència als centres penitenciaris, de manera que han canviat radicalment la sanitat en aquestes institucions en les darreres dues dècades. Les necessitats terapèutiques són diferents i la utilització de fàrmacs a les presons s’ha fet en més complexa.

La població penitenciària ha crescut en els darrers cinc anys més d’un 36% i, cosa que, ha augmentat la demanda assistencial i, en conseqüència, la prescripció farmacèutica, i la despesa en medicaments. Segons la legislació penitenciària general, l’Administració penitenciària és responsable del control de les malalties transmissibles a les presons, en col·laboració amb l’Administració sanitària.

La gestió dels medicaments, per tal de ser eficaç, ha d’incidir en una sèrie d’elements, com ara la selecció, l’adquisició, la distribució, la dispensació i l’administració, dels medicaments.

Els medicaments utilitzats per al tractament de patologies del sistema nerviós són els productes més consumits al CPHB, amb una major quantitat d’unitats dispensades. Alhora, la despesa d’aquests medicaments suposa aproximadament la meitat de la factura total.

La diferència de preus entre especialitats farmacèutiques genèriques i especialitats farmacèutiques de marca evidencia de manera teòrica que la utilització de genèrics pot reduir la despesa total farmacèutica.

Els estudis de selecció, adquisició i control de medicaments als centres penitenciaris per part de professionals sanitaris són eines fonamentals i necessàries per a la millora en l’ús de fàrmacs.

Development of an operational plan for management of medication in prisons
This study compiles the most common conditions treated in the past five years in prisons, using the prescribing of medication and management of drugs in a male prison in Barcelona (La Model) as a sample and it then goes on to put forward a series of proposals for improving the management of and expenditure on medication in prisons.

Desarrollo de un pla operativo para la gestión del medicamento en los centros penitenciarios
El estudio recoge las patologías más frecuentes tratadas en los 5 últimos años en los centros penitenciarios, cogiendo como muestra la dispensación de medicamentos y gestión de farmacia del Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona (La Model) y realiza una serie de propuestas para mejorar la gestión y gasto del medicamento en los centros penitenciarios.