2/9/09

Eximents, atenuants, agreujants en la responsabilitat penal


MAZA MARTÍN, José Manuel. Circunstancias que excluyen o modifican la responsabilidad criminal. Madrid: La Ley, 2007

Resum de la doctrina jurisprudencial sobre els articles 20, 21, 22 i 23 del Codi penal, que tracten sobre els eximents, els atenuants, els agreujants i les circumstàncies mixtes de parentiu.