23/7/08

L'assetjament psicològic a l'Administració pública

El "Mobbing" en las administraciones públicas: cómo prevenirlo y sancionarlo. Pamplona: Thomson; Aranzadi, 2007
Signatura: 159.97 Mob

La recent aprovació de l'Estatut bàsic del treballador públic -Llei 7/2007- ha suposat el reconeixement per primera vegada a l'ordenament jurídic espanyol, del dret a una protecció eficaç per fer front a l'assetjament moral en el treball (mobbing) en el conjunt del personal al servei de les administracions públiques. Això significa que, a partir de l'entrada en vigor efectiva d'aquesta llei trascendental, aquells treballadors, que de conformitat amb els estudis més solvents disponibles a la Unió Europea i a l'Organització Internacional del Treball, tinguin un risc més gran de patir aquesta greu vulneració dels seus drets fonamentals, en especial de la integritat personal i de la salut, comptaran amb un ampli ventall d'instruments específics per reclamar la tutela, preventiva i reparadora, davant l'assetjament moral en el treball, sigui quina sigui la seva modalitat. El sentiment d'indefensió que fins al moment ha dominat aquest àmbit de relacions de treball, sembla tenir data de caducitat.

Tanmateix , l'Estatut bàsic ni defineix el que s'enten per assetjament moral i/o laboral, ni detalla els mecanismes mitjançant els quals funcionarà aquesta tutela específica. Per això aquesta obra, que és fruit de l'experiència i el treball conjunt d'especialistes en la matèria, integrants de l'Observatori basc sobre l'assetjament moral, és pionera a analitzar, des de tots els punts de vista possibles, els problemes d'aplicació que suscita aquest nova regulació.