27/10/08

Una altra alternativa a l'empresonament


Souto, Miguel Abel. La pena de localización permanente. Granada: Comares, 2008

Signatura: 343.843 Sou

Inclou: La incoherència entre la denominació de la pena i el seu contingut; Localització permanent com a alternativa a l'arrest de cap de setmana; Naturalesa jurídica; Compliment de la finalitat de la pena; Durada de la localització permanent; Execució de la responsabilitat personal subsidiària en règim de localització permanent; Caràcter lleu de la pena; Forma de compliment continuada, discontínua o en caps de setmana; Llocs d'execució; Seguiment i control; Trencament de la pena.