22/1/09

Defensa dels drets fonamentals en casos d'intervenció corporal


MATALLÍN EVANGELIO, Á. Intervenciones corporales ilícitas: tutela penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008
Signatura: 343.14 Mat

El llibre comença amb una definició del concepte d'intervenció corporal com a diligència d'investigació, limitadora de drets fonamentals, però només des de la perspectiva dels drets que són objecte d'estudi, com són la intimitat i la integritat física i moral.

A continuació es fa una anàlisi dels requisits que imposa la Constitució per què la intervenció corporal sigui legítima. A partir d'aquí es fa un estudi de la problemàtica que plantegen les intervencions corporals.

Per finalitzar, s'aborda l'objectiu final del llibre: la tutela penal dels drets fonamentals a la intimitat i la integritat física i moral davant les intervencions corporals il·lícites.

Inclou: Concepte d'intervencions corporals; Drets fonamentals afectats per les intervencions corporals; Exigències de legitimitat en les intervencions corporals; Tutela processal davant les ingerències il·lícites; Tutela penal dels drets fonamentals a la intimitat i la integritat física i moral en cas d'intervencions corporals.