30/1/09

Responsabilitat civil


REGLERO CAMPOS, L.F. Tratado de responsabilidad civil. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 347.51 Tra

Volum I, inclou: Conceptes generals i elements de delimitació; Els sistemes de responsabilitat civil; La lesió; Valoració de danys corporals. El sistema valoratiu de la Llei de responsabilitat civil i assegurances de vehicles a motor; El nexe causal; La pèrdua d'oportunitat. Les causes d'exoneració de responsabilitat: culpa de la víctima i causa major; Els subjectes de la responsabilitat civil. La responsabilitat per un fet aliè; La responsabilitat civil en el procés penal; La prescripció de l'acció de reclamació de danys; L'assegurança de responsabilitat civil.

Volum II, inclou: Responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor; Responsabilitat civil per béns i serveis defectuosos; La responsabilitat civil dels professionals del dret; La responsabilitat civil dels prestadors de serveis de la societat de la informació; La responsabilitat civil en l'edificació; Responsabilitat civil d'administradors de societats; La responsabilitat civil per activitats empresarials en sectors de risc; Responsabilitat civil en l'àmbit del transport i la navegació aèria.

Volum III, inclou: Responsabilitat civil per danys al medi ambient; Responsabilitat de pares i centres docents; Danys als drets de la personalitat (honor, intimitat i pròpia imatge); Els danys causats per animals i en l'àmbit de la caça; La responsabilitat civil en l'explotació i pràctica d'activitats d'oci perilloses; Responsabilitat per danys a la propietat intel·lectual; Responsabilitat civil per danys a la propietat industrial; Responsabilitat civil per accidents de treball; La responsabilitat civil de les administracions públiques.