26/2/09

Contractar en l'Administració pública


CATALÀ MARTÍ, JOSÉ VICENTE. La contratación de las administraciones públicas ajustada a la ley de contratos del sector público. Navarra: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 342.924 Con

Llibre que aborda des d'un punt de vista teòric i pràctic la regulació de la contractació pública de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, posant especial atenció a les particularitats de la contractació en les entitats locals.

Tracta de les novetats introduïdes per la nova llei i les compara amb els preceptes del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.