10/3/09

Els serveis socials a Catalunya


AGUADO i CUDOLÀ, Vicenç. El sistema de serveis socials a Catalunya. Garantir drets, prestar serveis. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, 2008
Signatura: 361(460.23) Sis

Llibre que recull el treball de recerca desenvolupat en el marc del projecte R+D+I Derechos de la ciudadanía, integración social y movilidad de personas en la Unión Europea: hacia un nuevo sistema de servicios sociales y educativos, coordinat pel professor Vincenç Aguado, i que té per objectiu analitzar des del marc jurídic l'impacte que poden tenir en l'Estat del benestar una sèrie de factors rellevants com ara l'envelliment, els desequilibris i fluxos migratoris, així com el nombre creixent de persones en situació de dependència.

Una part dels resultats d'aquesta recerca van ser objecte de debat en el Seminari El sistema de serveis socials a Catalunya, que es va dur a terme el dia 22 d'abril de 2008 a l'Institut d'Estudis Autonòmics, amb motiu de l'aprovació de la LLei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials a Catalunya dins del nou marc estatutari.