16/3/09

Llibre d'investigacions sobre delictes sexuals i reincidència


VARIS AUTORS. Delitos sexuales y reincidencia. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2009
Signatura: pendent de catal·logar.

Llibre que pretén difondre els resultats de tres investigacions becades pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada respecte a la intervenció sobre interns penitenciaris que han estat condemnats per delictes relacionats amb l'agressió sexual.

En la primera part del llibre es recullen els resultats de dues recerques: una quantitativa, feta amb 315 delinqüents sexuals que van sortir de les presons catalanes i a qui es va seguir fins a finals de 2007. La segona recerca, amb metodologia qualitativa i utilitzant entrevistes en profunditat, inclou l'estudi de 14 delinqüents sexuals fent l'anàlisi del procés que segueix l'agressor per cometre el delicte. S'identifiquen tres perfils de delinqüents sexuals i es proposen algunes orientacions a seguir en els programes de tractament que es duen a terme en els centres penitenciaris.

En la segona part del llibre s'avalúa l'eficàcia d'un instrument de valoració del risc de comissió de nous delictes amb violència sexual, l'SVR-20, que ha estat traduït i adaptat de la seva versió original i complimentat en 163 subjectes que han complert condemna per agressió sexual al CP de Brians 1. La finalitat de la recerca és conèixer la validesa predictiva d'aquest instrument, comparant la predicció feta amb la reincidència real dels subjectes.

Finalment es contextualitzen aquest resultats dins de les recomanacions que la Comissió per a l'estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes greus va fer respecte aquests temes.


Primera investigació, inclou: El marc teòric; La investigació; Els delinqüents sexuals a les presons de Catalunya. Trets diferenciadors; La reincidència i els factors de risc. Estudi quantitatiu; Els factors dinàmics de risc; El procés del delicte; La valoració del tractament; Conclusions.

Segona investigació, inclou: Introducció i marc teòric; Objectius de la investigació; Metodologia; resultats; Discussió i conclusions.

Recomanacions, inclou: Introducció; Objectius; Equip de treball; Resultats i discussió; Recomanacions.

1 comentari:

rodrigo ha dit...

El presente texto da cuenta de diferentes esfuerzos por analizar el complejo proceso de la agresión sexual en distintas dimensiones.

Destaco como aspectos comunes a las investigaciones aquí presentadas la clara presencia del modelo RxNxR de Bonta y Cols. La actuales orientaciones de la investigación y el tratamiento conllevan el colocar el acento en los principios de necesidad, responsividad y riesgo.
En esos tres ejes podemos ir colocando las observaciones y resultados de cada estudio.
Al hacerlo observamos como los estudios recogen las actuales visiones sobre los factores dianmicos y estaticos asociados al riesgo de reincidencia y su posibilidad de predicción. Respecto a las necesidades criminogenas, podemos distinguir en las investigaciones como se analizan las necesidades de intervención en relación al riesgo y se distinguen variables especificas y a partir del ambas variables (riesgo y necesidades) se constriye hipotesis de condiciones y precondiciones y desafios asociados al tratamiento y la adaptabilidad a las caracterìsticas del sujeto.

En sitesis un texto indispensable no sólo para conocer la investigación cientifica que se desarrolla en catalunya sino tambien para distinguir con claridad hacia donde van los paradigmas psicologicos/ criminologicos relacionados con la violencia sexual.