16/3/09

Avaluació de la delinqüència juvenil


BRAVO ARTEAGA, Amaia; SIERRA VÁZQUEZ, Mª Jesús; del VALLE, Jorge F. Evaluación de resultados de las medidas de responsabilidad penal juvenil en Asturias.Asturias: Gobierno del Principado de Asturias, 2007
Signatura: pendent de catal·logar

Llibre que analitza els resultats obtinguts mitjançant l'aplicació de mesures de responsabilitat penal per menors infractors, des de l'entrada en vigor de la llei orgànica 5/2000 en el territori del Principat d'Astúries.

Es tracta, doncs, d'un estudi que permet descriure el fenomen ja que es sustenta en un representatiu nombre de casos, tot analitzant els factors associats al problema de la delinqüència juvenil, el tipus de trajectòria delictiva protagonitzades pels joves, i una valoració de l'efectivitat de les mesures imposades.