9/3/09

L'efecte de la formació inicial en els funcionaris penitenciaris

CUARESMA MORALES, DAVID; NICOLÁS SORIANO, LAURA. Actituds professionals dels funcionaris penitenciaris: l'efecte de la formació inicial. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2008
[Doc. electrònic]
Aquesta recerca vol determinar quin ha estat el resultat de la formació inicial que han rebut els funcionaris penitenciaris que s’incorporen a tasques de vigilància dins dels centres penitenciaris de Catalunya dins del cos tècnic d’especialistes de serveis penitenciaris, durant el primer semestre de l’any 2007, i si aquesta formació que han rebut ha pogut influir en les actituds professionals d’aquests treballadors. Atès que aquest tipus de curs de formació inicial és de nova implementació s’ha pogut constituir un grup experimental (314 subjectes que han fet el curs) i un grup control (113 subjectes que han entrat directament sens haver fet el curs). El treball de camp es va dur a terme mitjançant la passació de qüestionaris pre-test i post-test, és a dir, abans de començar el curs de formació, febrer del 2007, quan va finalitzar la formació teòrica, abril del 2007, i al novembre 2007, un cop finalitzada la part teòrico-pràctica. Els resultats mostren una vegada han passat els 6 primers mesos d’exercici professional, uns resultats clarament favorables al grup experimental i evidencien un efecte positiu en la formació rebuda respecte a les actituds professionals dels funcionaris penitenciaris. En concret, els participants del grup experimental es perceben a sí mateixos amb una molt notable eficàcia en l’exercici de la feina penitenciària, respecte com es perceben els del grup control; així mateix els integrants del GE destaquen per una major orientació professional al servei a les persones i més alta desitjabilitat social, també manifesten una major motivació laboral intrínseca, a més a més d’evidenciar millors actituds vers els interns i major recolzament a la rehabilitació.

Corrections officers’ professional attitude. Initial training effects

This study analyzes the impact of initial training on a group of correction officers that carry out tasks of penitentiary surveillance, and compares it with another group of officials who did not have access to the training. The used technique has been the survey that was performed in 3 different moments of the course: first, before the beginning of the course; second when the theoretical training finished; and the last when they completed practices in prisons.

Actitudes profesionales de los funcionarios penitenciarios. El efecto de la formación inicial

Este estudio analiza el impacto que ha tenido la formación inicial en un colectivo de nueva incorporación como funcionarios penitenciarios que se incorporan a tareas de vigilancia penitenciaria, y lo compara con otro colectivo de funcionarios que no han realizado el curso. La técnica utilizada ha sido la encuesta que se pasó con anterioridad a la iniciación del curso y en dos tongadas posteriores, una vez finalizada la formación teórica y cuando finalizaron las prácticas en centros penitenciarios.