27/5/09

Una introducció al dret


PANERO, Ricardo. Formación de los conceptos jurídicos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006
Signatura: 34 Pan

Llibre que fa un repàs dels principals conceptes jurídics.

Inclou: Els conceptes jurídics i la seva formació; La persona i el dret; La persona física; Persona física i estat. Les anomenades persones jurídiques; L'objecte del dret; La protecció dels drets; Nocions introductòries; La voluntat: exteriorització i autolimitació; Anomalies i interpretació del negoci jurídic: discrepàncies entre la voluntat i la seva declaració; Eficàcia i ineficàcia del negoci jurídic. Problemes terminològics d'invalidesa i ineficàcia negocial; Manifestació de voluntat mitjançant una altra persona; L'obligació en general; Classes d'obligacions; Efectes de les obligacions; Garantia, extinció i modificació d'obligacions; El contracte com a negoci jurídic bilateral; La compravenda com a paradigma de contracte i la permuta com a precedent; Els arrendaments; Altres contractes consensuals de cooperació i gestió; Contractes de préstecs, custòdia i garantia; Referència a altres contractes; Els drets sobre les coses; La propietat en general; Maneres d'adquirir la propietat; Drets reals d'ús i gaudiment; Drets de garantia i d'adquisició preferent; Idees terminològiques i conceptuals bàsiques i algunes precisions; Dret hereditari o successori: conceptes fonamentals; Els tipus de successió en particular.