18/6/09

La nova llei 17/2005 a l'àmbit laboral


RUBIO DE MEDINA, María Dolores. Multas, daños en el vehículo de la empresa y privación del permiso de conducir. Barcelona: Editorial Bosch, 2007
Signatura: 351.81 Rub

La reforma en relació amb el carnet de conduïr que ha suposat la Llei 17/2005, de 19 de juliol, i la necessitat de reduir les víctimes d'accidents de trànsit té conseqüències en la relació laboral. El major risc derivat de la pèrdua o la suspensió del carnet i l'enduriment de les sancions pot provocar un augment de conflictes entre treballadors i empresaris per reclamació de multes, per ineptitud sobrevinguda com a causa de l'extinció del contracte, per pèrdua o suspensió del carnet de conduir, per l'ús de l'acomiadament com a manera de corregir conductes indesitjables del treballador com la conducció temerària, i per l'ús particular per part del treballador del vehicle propietat de l'empresa.

Aquest llibre, a més de recopilar l'escassa normativa i jurisprudència existent sobre la matèria, presenta un conjunt de formularis processals adaptats als supòsits de reclamació de danys o multes, reclamacions per l'extinció per causes objectives o acomiadament derivades de la privació del permís de conduir. Aquests formularis seran útils tant als empresaris propietaris de vehicles que els posen a disposició dels seus empleats, com als treballadors per reclamar contra el trencament de la relació laboral.