16/6/09

Política criminal a les presons


SUBIRATS, Joan; GALLEGO, Raquel; DOMÉNECH, Miquel; IÑÍGUEZ, Lupicinio (Coords.). Polítiques del càstig? Anàlisi comprativa del discurs de política penitenciària a: Dinamarca, França, Anglaterra i Gal·les, i el Canadà. Barcelona: CEJFE, 2009

L'objectiu principal de l'estudi ha estat conèixer els marcs cognitius i institucionals que tenen les polítiques penitenciàries de Dinamarca, França, Regne Unit i Gal·les i Canadà. Es comparen els discursos presents de fonts directes i indirectes que donen fonamentació semàntica a cada una de les accions polítiques reals d'aquests països. En aquest sentit, es parteix del paradigma que la acció és una comunicació, un discurs que produeix el sistema, que s'orienta significativament al voltant dels marcs cognitius de construcció autoreferencial. Aquests marcs s'agrupen per a la seva presentació en 4 nivells de categories conceptuals: a) fonaments político-filosòfics de la organització social del país en qüestió b) fonaments político-semàntics en la seva forma d'Estat; c) fonaments político-filosòfics en la forma del seu dret penal i el seu sistema penitenciari d) fonaments político-filosòfics de la seva execució penitenciària. Es tracta, doncs, d'analitzar el sentit mateix del càstig i de les formes que adopta. Amb tot això, es presenten arguments suficients que estableixen el valor diferencial de cada política penitenciària, malgrat els esforços d'homogeneïtzació que s'han volgut fer en el procés anomenat d'europeïtzació.
En segon lloc es presenta una comparació dels quatre casos, en funció de les categories establertes i una reflexió crítica respecte les maneres que s’està duent a terme el debat sobre la europeïtzació de les polítiques penitenciàries.
Amb tot això, es mostra com el anomenat vocable "reinserció social", es desdibuixa i es posa en dubte en funció de la singularitat de cada política, i ressaltat per la tendència de la europeïtzació de les polítiques penitenciàries.

Punishment policies? Comparative discursive analysis of cases of prison policy; Denmark, France, England and Wales, and Canada
The main goal of this piece of research is to study the cognitive and institutional frames that support prison policies in Denmark, France, England and Wales, and Canada. We present comparison guidelines, and we analyze their different discourses using both direct and indirect sources.

¿Políticas del castigo? Análisis Discursivo y Comparativo de Casos de Política Penitenciaria; Dinamarca, Francia, Inglaterra y Gales, y Canadá
El objetivo principal del estudio ha sido responder a la cuestión sobre los marcos cognitivos e institucionales que soportan las Políticas Penitenciarias de Dinamarca, Francia, Reino Unido y Gales, y Canadá. Se presentan pautas de comparación, analizando los discursos presentes de fuentes directas e indirectas.