20/7/09

El procediment penal dels menors d'edat

Proceso penal de menores. València: Tirant lo Blanch, 2008

Signatura: 34-053.2 Pro

Anàlisi detallada i completa de la resposta processal davant les infraccions penals comeses pels menors d'edat, tant en la seva vessant punitiva com reparadora de la víctima. Els autors pretenen centrar la seva atenció en aquells aspectes de la LO 5/2000 que s'han manifestat més problemàtics després de 5 anys de vigència i en quina mesura aquests punts més conflictius s'han pogut resoldre o pal·liar amb la reforma portada a terme per la LO 8/2006.
L'obra inclou els següents capítols: Àmbit d'aplicació i garanties processals en el procés penal de menors; Subjectes que intervenen en el procés penal de menors; La víctima i el menor infractor; Incoació de l'expedient de reforma i fase d'instrucció; Mesures cautelars; Fase intermitja o d'alegacions; Fase d'audiència o de judici oral: sentència i recursos; La responsabilitat civil en el procés penal de menors.