9/7/09

La dona i el Dret


GONZÁLEZ BUSTOS, Mª Ángeles (Coord.). La mujer ante el ordenamiento jurídico: soluciones a realidades de género. Barcelona: Atelier, 2009
Signatra: 369:34 Muj

Llibre que analitza les solucions juridiques a les realitats de gènere des de diferents àmbits d'estudi. El llibre s'inicia des d'un punt de vista internacional, segueix amb un estudi sobre el desenvolupament de la igualtat en la Constitució i l'anàlisi des d'un punt de vista administratiu de les polítiques públiques estatals i autonòmiques de promoció i protecció de la dona. Acaba amb les mesures concretes adoptades en àmbits específics: fiscals, civils i penals. Es constata la feina trascendental desenvolupada per les Nacions Unides a l'hora de conscienciar a nivell mundial sobre l'exercici dels drets de la dona. A més a més es dóna importància a la noció de gènere com a concepte clau en totes les decisions, normatives o programes que s'elaboren a tots els nivells. El paper predominant del legislador nacional és fonamental en el desenvolupament de totes les polítiques públiques i posa a l'abast del ciutadà els mitjans adequats per intentar aconseguir la igualtat a través de les mesures d'acció positiva en àmbits tan dispars com el laboral o la prestació de serveis. La importància del Dret de família i les recents reformes d'aquest dret són essencials a l'hora d'abordar la igualtat entre homes i dones. Des d'un punt de vista fiscal, es realitza una anàlisi dels diferents incentius i beneficis fiscals alhora d'accedir al mercat de treball per part de les dones. Les mesures adoptades en l'àmbit penal pretenen actuar des de la prevenció fins a l'atenció integral de les víctimes.