10/11/09

La prova en l'enjudiciament civil

GARBERÍ LLOBREGAT, José. Los medios de prueba en la Ley de enjuiciamiento civil. Barcelona: Bosch, 2009

Signatura: 347.9 Gar

Aquesta obra aborda tot el règim jurídic que regula els diversos mitjans provatoris contemplats per la Llei d'enjudiciament civil: l'interrogatori de les parts, la prova documental, pericial, testifical i de reconeixement judicial, la prova de reproducció de sons i imatges, així com també l'anàlisi de les presumpcions. Com correspon a la col·lecció "Práctica jurídica" les diferents qüestions s'analitzen des d'una perspectiva pràctica i es citen en cada cas els pronunciaments jurisprudencials que avalen les afirmacions realitzades. Per això, juntament amb el comentari inicial dels preceptes de la LEC que regulen aquestes matèries, s'afegeix una minuciosa selecció de jurisprudència, ordenada i sistematitzada, així com també una sèrie de de casos pràctics on es resolen dubtes que poden sorgir en la pràctica diària forense.