23/3/10

Drets humans i noves tecnologies


Díaz Revorio, Francisco Javier. Los derechos humanos ante los nuevos avances científicos y tecnológicos: genética e internet ante la Constitución. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 342.7:681.3 Dia

En el món globalitzat, els valors i els drets fonamentals recollits en les constitucions han de donar resposta a situacions i realitats radicalment noves, com són les creades pels avenços científics i tecnològics recents, en concret els produïts a l'àmbit de la genètica i al de les TIC, sobre tot a internet. En aquest llibre s'examinen els "nous drets", que han estat explícita o implícitament reconeguts, com els drets a la identitat, integritat i intimitat genètiques, a la reproducció, o la resposta dels valors constitucionals a la clonació i altres manipulacions genètiques; així com el dret a l'accés a les noves tecnologies, la "intimitat informàtica", o la participació social i política mitjançant internet, entre d'altres. Es tracta d'un plantejament suggeridor i novedós, centrat en la perspectiva dels drets fonamentals i els valors constitucionals.