13/2/09

Errors judicials i jutges


MALEM SEÑA, JORGE F. El error judical y la formación de los jueces. Barcelona: Editorial Gedisa, 2008
Signatura: 347.962 Mal

En aquest llibre s'analitza què és un error judicial, se n'ofereix una tipologia i s'examina la seva etiologia. També s'analitza quin tipus de formació requereix un jutge per ser un bon professional del dret i, en conseqüència, quins coneixements, habilitats i competències li són exigibles. Tot això perquè compleixi amb el deure de jutjar i de fer complir la sentència d'acord amb el dret, i de motivar la decisió judicial.

Inclou: La motivació de les decisions judicials; L'error judicial; La formació professional del jutge; Consideracions finals.