26/2/09

Un apropament als tribunals superiors de justicia


GERPE LANDÍN, MANUEL; APARICIO PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL; ALEGRET BURGUÉS, Mª EUGENIA, ET AL. Posición y funciones de los Tribunales Superiores de Justícia. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, 2008
Signatura: 347.99 Pos

Aquest llibre és fruit del seminari que es va celebrar a l'Institut d'Estudis Autonòmics el mes de Juny de 2008.

L'objectiu del llibre és analitzar, tant des d'una perspectiva general com des del punt de vista de cada ordre jurisdiccional concret, la posició i les funcions dels tribunals superiors de justícia. També es pretén fer aquesta anàlisi mitjançant l'estudi dels punts forts i dels problemes que caracteritzen el funcionament d'aquests òrgans en l'actualitat, i de com se n'haurien de reformular les competències amb la finalitat d'optimitzar el seu funcionament, establint al mateix temps com aquests canvis afectarien les funcions del Tribunal Suprem i prenent en consideració les reformes legals i estatutàries actualment en curs.