10/2/09

Regulació dels treballadors autònoms


RODRÍGUEZ FERNÁDEZ, Mª L.; FERREIRO REGUEIRO, C. Trabajadores autónomos. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008
Signatura: 331.102 Tra

Inclou: Algunes claus polítiques de la Llei de l'Estatut del treballador autònom; Treball assalariat, treball autònom i treball autònom econòmicament dependent; El règim jurídic del treball autònom econòmicament dependent; Els drets col·lectius dels treballadors autònoms: dret d'associació i llibertat sindical, negociació d'acords d'interès professional i adopció de mesures de conflicte per a la defensa dels interessos professionals; La seguretat social dels autònoms: especialitats en la protecció social dels treballadors autònoms dependents; Tutela judicial i extrajudicial dels autònoms. Assumpció per la jurisdicció social dels litigis entre autònoms econòmicament dependents i els seus clients; El dret a la salut i seguretat en el treball dels autònoms: especificitats de la prevenció de risc en supòsits de subcontratació i coordinació d'activitats.