30/3/09

El Dret Civil català


PUIG i FERROL, Lluís i ROCA i TRIAS, Encarna. Institucions del Dret Civil de Catalunya. Volum III. Dret de Successions. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009
Signatura: 347.6 Pui

Setena edició del llibre sobre Dret de Successions a Catalunya.

Inclou: La successió per causa de mort; Estructura de la successió per causa de mort; Les fases en l'adquisició de l'herència; El testament; La testamentifacció activa; Les formes testamentàries; La ineficàcia de les disposicions per causa de mort; Interpretació del testament; L'execució del testament; La institució d'hereu; Disposicions fiduciàries; Institució preventiva d'hereu; Institució successiva d'hereu; Els llegats; Les classes de llegats; Els llegats. Ineficàcia; Les donacions per causa de mort; Les disposicions modals; Els pactes successoris; La successió intestada; Llegítimes; La quarta vidual; L'acceptació i la repudació; Els efectes de l'acceptació de l'herència; Institució simultània d'una pluralitat d'hereus; La protecció del dret hereditari: l'acció de petició d'herència.