25/3/09

Llibertat religiosa als centres penitenciaris

SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, Àlex. La llibertat religiosa de les minories en el medi penitenciari. Barcelona: CEJFE, 2009
Recerca disponible en format paper a la Biblioteca del CEJFE

L’objecte de la recerca ha estat l’estudi comparat del nou règim jurídic de la llibertat religiosa en el medi penitenciari, que recentment s’ha regulat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i a l’Estat espanyol, tot prenent a nivell conclusiu l’experiència jurisprudencial nord-americana abans i després de l’aprovació de la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act 2000. Primerament, s’ha analitzat l’exercici d’aquesta llibertat en el dret eclesiàstic espanyol i autonòmic. Tot seguit, s’ha abordat el debat doctrinal i jurisprudencial al voltant del concepte d’assistència religiosa penitenciària, així com els models prestacionals que emmarquen la seva gestió pública en els centres penitenciaris. Segonament, s’ha analitzat la normativa estatal que regula específicament l’assistència religiosa de les minories no catòliques. L’anàlisi duta a terme s’ha centrat, d’una banda, en l’aplicació competencial de l’esmentat Reial decret a Catalunya, seguint la Instrucció 1/2005, de regulació del dret a rebre atenció religiosa en el medi penitenciari, i, de l’altra, en el finançament estatal de les minories religioses envers Catalunya. Finalment, s’han enunciat els principals casos de la jurisprudència nord-americana sobre llibertat religiosa penitenciària.
En les seves conclusions, l’autor considera que cal elaborar una nova normativa autonòmica que reguli l’assistència religiosa en el medi penitenciari, tenint present les normes sectorials que incideixen en la matèria, així com les exigències que es deriven del concepte llibertat religiosa penitenciària.

Religious freedom of minorities in prisons
The study looks into the doctrinal debate and the new legal system for religious assistance in prisons in Spain at large and in Catalonia. Moreover, the final conclusions have been drawn from legal experience on the issue in America by showing the main cases on religious freedom in prisons.