10/3/09

Nou llibre sobre jurisdicció contenciós-administrativa


PALOMAR OLMEDA, Alberto. Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 351.95 Tra

Serie de 5 volums que parlen de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Volum I, inclou: Àmbit de la jurisdicció contenciós-administrativa; Òrgans i competències; Constitució i actuació de les sales del contenciós-administratiu; Capacitat processal, legitimació, representació i defensa; Objecte del recurs contenciós-administratiu; Pretensions de les parts; Quantia del recurs; Plaços.

Volum II, inclou: El procediment ordinari. Interposició; El procediment ordinari. Demanda i contestació; El procediment ordinari. La prova; El procediment ordinari. Conclusió i vista; El procediment ordinari. La sentència; El procediment ordinari. Altres maneres d'acabar el procés; El procediment abreujat; Procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona; Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d'acords.

Volum III, inclou: Recursos contra providències i autos; Recurs ordinari d'apel·lació; Recurs de cassació; Recurs de cassació per la unificació de la doctrina; Recurs de cassació en interès de la llei; El recurs de revisió.

Volum IV, inclou: L'execució de les sentències; L'extensió a tercers dels efectes de la sentència; La qüestió de la il·legalitat; Incidents i invalidesa de les actuacions processals; Mesures cautelars; Les costes processals; Formularis complementaris de caràcter general.

Volum V, inclou: Legislació.