30/4/09

L'assetjament laboral


Observatori Vasc sobre l'Assetjament Moral al Treball. Acoso moral en el trabajo. Guía de prevención y actuación frente al mobbing. Bilbao: Lettera Publicaciones.
Signatura: 159.97 Aco

Llibre que és una guía de prevenció i actuació davant el mobbing, que aporta una anàlisis de les principals qüestions a considerar en el supòsit d'assetjamet laboral en el treball com serien: plans i polítiques de les àrees de prevenció, l'actuació en la negociació col·lectiva, com actuar amb la inspecció de treball, els medis de prova, les mesures cautelars, l'assetjament moral i l'accident de treball, quina via d'actuació escollir, i com actuar en la jurisdicció social, contenciosadministrativa, penal i civil.

El llibre incorpora casos pràctics i models d'actuació que il·lustren els aspectes més rellevants de l'assetjament moral, així com les sentències més significatives que poden consultar-se online.

Inclou: Concepte jurídic de l'assetjament moral al treball i els drets constitucionals vulnerats; Actuyació dels serveis de prevenció propis i aliens en l'assetjament moral al treball; Avaluació de riscos psicosocials; Polítiques antiassetjament moral a l'empresa; Assetjament moral en el treball i negociació col·lectiva; La tutel·la administrativa davant les conductes d'assetjament moral en el treball; Mesures cautel·lars; Medis de prova en els processos d'assetjament moral al treball; Indemnització dels danys derivats de l'assetjament moral al treball; Tutel·la de jurisdicció social enfront a l'assetjament moral en el treball; Assetjament mroal i accident de treball; Tutel·la de la jurisdicció contenciosadministrativa enfront a l'assetjament moral al treball; Tutel·la de jurisdició penal enfront a l'assetjamet moral al treball; Tutel·la de la jurisdicció civil enfront l'assetjament moral al treball; Model d'acord per a la qualitat de clima en els locs de treball, públics o privats; protocol per a la prevenció i intervenció davant l'assetjament moral al treball; Model d'informe mèdic pericial; Cas pràctica de tutel·la administrativa enfront l'assetjament moral al treball; Cas pràctic de tutel·la de la jurisdicció social enfront a l'assetjament moral en el treball; Cas pràctic de tutel·la de la jurisdicció penal enfront l'assetjament moral al treball; Cas pràctic de tutel·la dela jurisdicció civil enfront a l'assetjament moral al treball.