26/5/09

Els formularis pel procés penal de menors


COQUILLAT VICENTE, Ángela. Proceso penal de menores. Esquemas y formularios. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008
Signatura: 34-053.2 Coq

Aquests formularis del procés de responsabilitat del menor segueixen el transcurs de les actuacions, des de la detenció, instrucció del Ministeri Fiscal, conclusió, fase d'audiència i recursos contra resolucions i sentències, fins a arribar al recurs de cassació, fins i tot el formulari per a l'execució de la sentència.

També hi ha els que afecten les mesures penals , tant cautelars com definitives. Els autors hi han inclòs procediments que són d'interès i que regula la Llei d'enjudiciament criminal, com ara el procediment d'habeas corpus.

Els formularis segueixen l'ordre natural de les actuacions i els autors posen l'èmfasi en els que corresponen als advocats. S'hi han inclòs també diversos esquemes, tant processals com sobre les mesures penals i la seva prescripció, per tal de facilitar tan com sigui possible la tasca dels pràctics.