14/5/09

La pràctica del procediment penal


RIFÀ SOLER, José Mª; VALLS GOMBAU, José F.; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel. El proceso penal práctico: comentarios, jurisprudencia, formularios. Madrid: La Ley, 2009
Signatura: 343.1 Rif

Nova edició actualitzada d'aquest clàssic del procediment penal en el qual s'analitzen amb profunditat: Les fonts, el sistema i els principis del procediment penal; L'exercici de les accions penals i civils; La jurisdicció i la competència, l'abstenció i la recusació; Les parts en el procés penal: el dret de defensa; Els actes processals; L'inici del procés penal; Els actes d'investigació i comprovació judicial; Altres actes d'investigació del delicte; Les mesures cautelars; El procediment abreujat; El procediment especial per l'enjudiciament ràpid de determinats delictes; Especialitats en matèria de violència domèstica o de gènere; El procés davant el Tribunal del Jurat; El judici de faltes; La prova; Procediments i processos especials; La sentència i la cosa jutjada; Els recursos; L'execució de la sentència penal. Imposició i tassació de les costes processals; La nul·litat d'actuacions.