26/10/09

L'internament del menor infractor


CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta. La medida de internamiento en el derecho penal del menor. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 34-053.2 Cer

Aquest llibre preten desenvolupar una matèria - la de la imposició i compliment de la mesura d'internament del menor- que fins a dia d'avui no havia rebut gaire atenció i que fins a l'entrada en vigor de la Llei penal del menor i del seu Reglament, patia en la seva execució d'un inexplicable buit legal. La present obra fa una anàlisi detallada de les figures que apareixen en el compliment de la mesura: permisos de sortida, comunicacions, tractament, disciplina...i que tenen gran trascendència per aconseguir la integració social dels menors infractors. Ofereix també als diferents operadors que intervenen en l'aplicació de la mesura d'internament una interpretació aclaridora de la doctrina i jurisprudència més recent.