27/11/09

Solucions a l'assetjament escolar

CEREZO RAMÍREZ, Fuensanta. La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide, 2009

Signatura: 37:159.943 Cer

Els primers estudis sobre el bullying daten de fa més de tres dècades, i encara ara la societat s'està plantejant com abordar el problema. És cert que des del punt de vista legal, i sobretot des de l'aprovació de la Llei penal del menor, s'ha avançat en la correcció d'aquestes conductes, però també és evident que les sancions no solucionen el problema. L'autora afirma que els informes posen l'accent en la necessitat d'establir als centres escolars els mecanismes que facilitin la detecció i intervenció més eficaces, ja que, en general, quan la situació de maltractament arriba al coneixement dels adults, les conductes d'agressió i victimització ja estan molt arrelades, la seva repercussió és dramàtica i les possibilitats de reconduir la situació són escasses.

La segona edició de l'obra, revisada i ampliada, mostra com les teories sobre l'agressivitat infantil, i especialment les situacions de maltractament entre iguals, estan relacionades amb un conjunt de factors, entre els quals destaca l'estructura socioafectiva del grup. L'obra, des d'aquesta perspectiva grupal, planteja i mira d'aclarir la influència de les relacions interpersonals alumne-alumne i professor-alumne, i estableix estratègies per detectar i avaluar les situacions de maltractament entre iguals i la seva influència en la vida adulta. L'objectiu final és proporcionar eines no només d'identificació, sinó també de mediació, i per això inclou una guia d'intervenció amb la intenció d'implicar-hi el conjunt de la comunitat educativa.