9/4/10

Com protegeix el dret processal les persones amb dependència


IGLESIAS CANLE, Inés; CANDAL CARRÍN, Ignacio Santiago. Los procesos sobre capacidad de las personas: especial referencia a las personas dependientes. València: Tirant lo Blanch, 2010

Signatura: 347.15/.17 Igl

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, considera que l'atenció a les persones en situació de dependència és un dels reptes de la política social dels països desenvolupats. Segons els autors, cal promoure la incapacitat en aquells supòsits en què cal posar en funcionament els mecanismes de tutela i curatela com a mitjà adequat per garantir la gestió personal i patrimonial de les persones amb dependència. Aquest és l'objecte d'estudi d'aquesta monografia, que tracta d'aquest fenomen de la incapacitat des d'un punt de vista fonamentalment processal.