21/5/10

Resoldre conflictes amb l'educació intercultural

AGUILERA REIJA, Beatriz; GÓMEZ LARA, Juan; MOROLLÓN PARDO, Mar; VICENTE ABAD, Juan de. Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos. Madrid: Los libros de la Catarata, 2009

Signatura: 376.5 Edu

Quan el 1994 se'n va publicar la primera edició aquest llibre va esdevenir una eina fonamental per a tots els qui, des de l'àmbit educatiu, l'animació sociocultural o el temps lliure, treballaven per trobar fórmules adequades per al desenvolupament d'actituds i valors interculturals que ensenyessin a viure des del respecte.

Al llarg dels anys les propostes desenvolupades pel Col·lectiu AMANI han evolucionat sumant les aportacions i experiències que han tingut lloc com a conseqüència de l'aplicació dels seus continguts a la realitat les quals han quedat reflectides en aquesta nova edició revisada i ampliada. El procés formatiu que es planteja en aquesta guia es desenvolupa al llarg de cinc capítols independents però que segueixen un esquema d'educació intercultural: La constitució del grup; Percepcions; Ampliar els punts de vista de les situacions; La interdependència i la planificació del canvi. A través de la posada en pràctica de les activitats que acompanyen cada capítol, els autors proposen, en definitiva, un entrenament en resolució de conflictes interculturals: un procés en el qual anem adquirint els valors, habilitats, actituds i coneixements necessaris per dur a terme experiències de convivència intercultural i per promoure relacions d'igualtat i d'enriquiment mutu entre les persones procedents de diferents cultures.

El Col·lectiu AMANI va néixer el 1992 a l'empara d'aquesta proposta d'educació intercultural. Format per persones que provenien de l'educació per la pau i l'educació per al desenvolupament, va saber aplicar i recrear la seva experiència pràctica a aquest altre "món", el de la immigració, de les velles i noves minories ètniques, el xoc i el contacte cultural, els prejudicis, les conductes solidàries i racistes, etc. Aquest col·lectiu ha destacat sobretot per la seva aposta metodològica amb un marcat sentit pràctic, especialment amb la utilització de l'enfocament socioafectiu, al costat de diferents eines i estratègies de gestió dels conflictes.