18/10/10

Els fraus alimentaris


DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio. El derecho penal ante los fraudes alimentarios: responsabilidad por el producto en la moderna sociedad del riesgo. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, 2o1o

Signatura: 343.5 Dia

Els fraus «nocius», aquells que integren atemptats contra la salut individual o pública, mostren una dimensió que supera la del consumidor individual, abasta aspectes de col·lectivitat i també aspectes empresarials ja que un dels interessos principals de la pròpia indústria i del comerç és preservar la confiança i tranquil·litat dels consumidors i usuaris en la innocuïtat o seguretat dels productes que consumeixen o utilitzen. Les conductes consistents en la manipulació i adulteració dels aliments destinats al consum humà, que s'agrupen en el que, potser impròpiament, sol denominar-se fraus alimentaris, apareixen contemplades com a delictes als articles 363 a 367 del vigent Codi penal espanyol, rebent en ocasions la denominació de "delictes alimentaris".
Aquestes figures penals, junt amb la responsabilitat penal pel producte defectuós o perillós, expressió amb la qual es fa referència a la responsabilitat penal dels productors o distribuïdors de béns d'ús o consum respecte de les possibles lesions o perill de béns jurídics essencials dels usuaris o consumidors, fonamentalment la vida i la integritat personal, vénen a ser exponents de l'anomenat dret penal de la societat del risc.
A l'obra, dirigida no només als estudiosos del dret sinó també, i molt particularment, a totes aquelles empreses i institucions relacionades amb el sector alimentari, l'autor (professor titular de Dret Penal i ex lletrat del Tribunal Constitucional) analitza detalladament l'esmentada normativa penal mitjançant una profunda exègesi dels tipus, junt amb l'àmplia i diversa legislació administrativa de caràcter estatal, autonòmica i comunitària sobre la matèria. També trobarem a l'obra una exhaustiva relació de les resolucions dels Tribunals Constitucional i Suprem, i de les Audiències Provincials i un detallat índex analític.